Tìm hiểu cấu tạo, chức năng

Dây thần kinh khứu giác - Dây thần kinh sọ số 1

Dây thần kinh sọ não 1

Dây thần kinh khứu giác (I)

Dây thần kinh sọ số 2 - Dây thần kinh thị giác

Dây thần kinh sọ não 2

Thần kinh thị giác (II)

Dây thần kinh vận nhãn - Dây thần kinh số 3

Dây thần kinh sọ não 3

Dây thần kinh vận nhãn (III)

Dây thần kinh ròng rọc - Dây thần kinh số 4

Dây thần kinh sọ não 4

Dây thần kinh ròng rọc (IV)

Dây thần kinh số 5 - Dây thần kinh sinh ba

Dây thần kinh sọ não 5

Dây thần kinh sinh ba (V)

Dây thần kinh số 6 - Dây thần kinh vận nhãn ngoài

Dây thần kinh sọ não 6

Dây thần kinh vận nhãn ngoài (VI)

Dây thần kinh sọ số 7

Dây thần kinh sọ não 7

Dây thần kinh mặt (VII)

Dây thần kinh số 8 - Dây thần kinh tiền đình ốc tai

Dây thần kinh sọ não 8

Dây thần kinh tiền đình – ốc tai (VIII)

Dây thần kinh sọ 9 - Dây thần kinh thiệt hầu

Dây thần kinh sọ não 9

Dây thần kinh thiệt hầu (IV)

Dây thần kinh sọ số 10 - Dây thần kinh lang thang

Dây thần kinh sọ não 10

Dây thần kinh lang thang (X)

Dây thần kinh sọ 11 - Dây thần kinh phụ (XI)

Dây thần kinh sọ não 11

Dây thần kinh phụ (XI)

Dây thần kinh sọ não 12 - Dây thần kinh hạ thiệt

Dây thần kinh sọ não 12

Dây thần kinh hạ thiệt (XII)